صفحه اصلي|ارتباط با ما|چارت سازمانی
آيين نامه ها
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد
-----------------------------

مقدمه

سرعت پر شتاب علم و فناوری و ظهور پیشرفت¬های عظیم علمی در هزاره سوم، کشورهای جهان را در شرایطی قرار داده است که، ایجاد تحول راهبردی در برنامه¬های توسعه امری حیاتی و گامی اساسی در جهت توسعه همه جانبه است و بر این مبنا آموزش عالی و تمامی کارگزاران نظام علمی کشور و به طور کلی نهادهای مولد اندیشه نقش کلیدی در تبیین و تحقق این تحول راهبردی  با الهام از برنامه های توسعه و اهداف بلند سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت.

متولیان و برنامه ریزان حوزه آموزش عالی کشور نیز همسو و هماهنگ با نهضت تحول خواهی کشور و بهره مندی از فرصت های پیش آمده، در راستای ارتقای کیفیت، لزوم بازنگری آیین نامه ها، ضوابط و مقررات آموزشی را در صدور اولویت های کاری خود قرار داده اند. برای نیل به این مقصود، در گام نخست، آیین نامه دوره های کارشناسی ارشد به لحاظ ضرورتی که در بازنگری و اصلاح آن احساس می شد با همکاری و هماهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و طی جلسات متعدد کارگروه آموزشی، به سه شیوه آموزشی- پژوهشی، آموزشی و پژوهشی تدوین شده است.
ماده 1- هدف از تدوین آیین نامه دوره های کارشناسی ارشد به سه شیوه «آموزشی- پژوهشی»، «آموزشی» و «پژوهشی»، تقویت و توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی، ارتقای کیفیت، تنوع بخشی به شیوه های نوین ارایه آموزش، پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی، تقویت و ارتقای سطح کیفی و کمی این دوره¬ها و همسان سازی آن با برنامه¬های توسعه و دیگر اسناد راهبردی کشور است تا با بهره¬مندی از آن در تربیت متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح کشور بکوشیم.

ماده 2- تعاریف
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته: دوره ای بالاتر از دوره کارشناسی است که براساس برنامه های مصوب شورای گسترش آموزش عالی، به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی می شود.
شیوه آموزشی- پژوهشی: دوره¬ای که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی و پایان¬نامه است.
شیوه آموزشی: دوره ای با محوریت آموزش است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پایان نامه دانش آموخته می شود.
شیوه پژوهشی: دوره ای با محوریت پژوهش که دستاورد آن (ارائه فناوری جدید، ارائه نظریه و ایده جدید، تولید دانش فنی، ثبت اختراع،...) می باشد و مشتمل بر اخذ واحدهای درسی محدود و الزام به ارائه پایان نامه است.
پایان نامه: فعالیت پژوهشی- تحقیقاتی است که در یک زمینه رشته تحصیلی مربوط و تحت راهنمایی استاد راهنما انجام می گیرد.
 مؤسسه: منظور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجری دوره¬های کارشناسی ارشد است.
شورا: منظور شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه است.
سمینار: منظور تحقیق و تتبع نظری است.
 
ماده 3- نحوه اجرای دوره: این دوره به صورت روزانه، شبانه، نیمه¬حضوری، مجازی و بین المللی طبق ضوابط مربوط قابل اجرا می باشد.

ماده 4- شرایط ورود:

الف- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
ب- دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج- قبولی در آزمون ورودی مورد تأیید وزارت یا کسب پذیرش از مؤسسه براساس مقررات مصوب

ماده 5- دروس جبرانی
چنانچه رشته دوره کارشناسی با رشته دوره تجانس نداشته باشد، دانشجو باید به تشخیص گروه آموزشی، تعدادی از دروس را تحت عنوان جبرانی بگذراند.
تبصره 1- حداکثر دروس جبرانی 12 واحد می¬باشد که در ابتدای دوره قبل از دروس اصلی ارائه می شود.
تبصره 2- در انتخاب دروس، اولویت با دروس جبرانی است. تعیین تعداد و عناوین دروس براساس برنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب آنها بر عهده شورای گروه است.
تبصره 3- دروسی را که دانشجو قبلاً در دوره کارشناسی گذرانده است، تکرار آن در صورتی که عنوان درس براساس سرفصل برنامه مصوب کارشناسی ارشد باشد، مجاز نیست.
تبصره 4- حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره یا جبرانی 12 است.

تبصره های الحاقی
1- دروس جبرانی تا سقف 12 واحد برای هر دانشجو، تا قبل از مهلت حذف و اضافه در اولین نیمسال تحصیلی توسط شورای تحصیلات تکمیلی گروه تعیین شده و دانشجو ملزم است حداکثر طی دو نیمسال تحصیلی از شروع تحصیل، دروس مزبور را اخذ نماید. در هر صورت دانشجو ملزم است دروس جبرانی تعیین شده توسط گروه آموزشی را تا پایان دوره، با موفقیت بگذراند.
2- تشکیل کلاس جداگانه برای دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد مجاز نمی باشد و این دانشجویان باید در کلاس های دوره کارشناسی شرکت نمایئد. تصمیم گیری موارد استثنا به عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.
3- در صورتی که رشته مورد نظر فاقد دوره کارشناسی در دانشگاه باشد، تشکیل کلاس جداگانه در هر سال تحصیلی یک بار، مجاز خواهد بود و ضریب واحدهای تدریس شده برای اساتید، مشابه دوره کارشناسی منظور می شود.
4- نمره دروس جبرانی در کارنامه دانشجو ثبت می¬شود، اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات، منظور نمی شود.
5- به ازای گذراندن حداقل 6 واحد درسی از دروس جبرانی، یک نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیلی دانشجو، افزوده می شود.

ماده 6- مؤسسه موظف است به تناسب تعداد پذیرفته¬شدگان در این دوره، مشاور تحصیلی برای هدایت دانشجویان تعیین نماید.
ماده 7- تعداد واحدهای درسی را که دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در این دوره اخذ نماید، حداقل 8 و حداکثر 12 است.
تبصره های الحاقی
1- دروس دوره کارشناسی ارشد (به جز واحد سمینار و پایان نامه) در هر سال تحصیلی یک بار توسط گروه¬های مربوطه ارائه می شود (در موارد خاص به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، عمل می شود).
2- ظرفیت کلاس های نظری کارشناسی ارشد حداکثر 25 نفر و ظرفیت کلاس های عملی کارشناسی ارشد حداکثر 6 نفر می¬باشد.
3- حداقل تعداد دانشجو برای رسمیت یافتن کلاس، 3 نفر است و در صورت تشکیل کلاس با کمتر از 3 نفر به ازاء کاهش هر دانشجو، 3/1 (یک سوم) از ضریب معادل درس، برای مدرس کاهش می یابد.
4- دانشجویان دوره کارشناسی ارشد باید در هر نیمسال تحصیلی برابر تقویم آموزشی اعلام شده از سوی دانشگاه، نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمایند. در صورت عدم انتخاب واحد در موعد مقرر و با ارائه دلایل موجه، این دانشجویان می¬توانند تا قبل از اتمام مهلت حذف و اضافه (با تأیید دانشکده مربوطه) حداقل واحد مجاز را اخذ نمایند. در غیر این صورت باید برای نیمسال مذکور مرخصی تحصیلی درخواست نمایند.

ماده 8- ارزشیابی تحصیلی
میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال نباید از 14 کمتر باشد.

تبصره  الحاقی
نمره دروسی که در سرفصل آنها پروژه یا واحد عملی قید شده است و یا دروسی که مدرس آنها در طول نیمسال تحصیلی عدم حضور موجه داشته است، حداکثر تا پایان نیمسال بعدی باید ثبت قطعی شود و برای سایر دروس فرصت ثبت قطعی نمره، حداکثر 14 روز پس از اتمام نیمسال تحصیلی مربوطه می باشد.

ماده 9- آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف است و چنانچه میانگین نمره دانشجو در این نیمسال کمتر از 14 باشد، مشروط تلقی می شود.
ماده 10- میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد، در غیر این صورت، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی¬شود.
تبصره- دانشجویی که پس از گذراندن کلیه دروس دوره در هر سه شیوه، میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد- در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد- می¬تواند دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 احراز کرده است، فقط در یک نیمسال تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل، دانش آموخته می شود. دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند، از ادامه تحصیل محروم می شود و مدرکی دریافت
نمی کند.
تبصره  الحاقی
دانشجو ملزم است شهریه واحدهایی را که برای جبران معدل می¬گذراند، طبق تعرفه¬های دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم، پرداخت نماید.

ماده 11- حضور و غیاب
حضور دانشجو در تمامی برنامه¬های درسی و دیگر فعالیت¬های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.
تبصره 1- در صورتی که غیبت دانشجو در یک درس، بیش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه، موجه تشخیص داده شود، آن درس که از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می شود. در این صورت رعایت حد نصاب 8 واحد در آن نیمسال الزامی نیست. ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب
می شود.
 تبصره 2- غیبت در شیوه پژوهشی، ارزیابی ناموفق واحدهای پژوهشی اخذ شده در آن نیمسال است که طبق نظر هیأت داوران در ماده 33 انجام می¬شود.

ماده 12- غیبت غیر موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس می¬شود.
تبصره – در صورتی که غیبت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسه، موجه تشخیص داده شود، درس مزبور حذف می شود.
تبصره های الحاقی:
1- تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان به عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است و دانشجو ملزم است، دلایل مستند خود را حداکثر 10 روز  پس از پایان امتحانات نیمسال مربوطه تحویل دانشکده نماید.
2- در صورتی که دانشجو به دلایلی موجه در کلیه امتحانات یک نیمسال تحصیلی غیبت داشته باشد، می تواند با ارائه مستندات به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه درخواست حذف نیمسال نماید. در این صورت نیمسال مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می¬شود.

ماده 13- مرخصی تحصیلی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در هر سه شیوه می¬تواند حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید، مدت مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
تبصره های الحاقی
1- درخواست مرخصی به همراه دلایل و مستندات مربوطه باید حداکثر دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی به گروه آموزشی مربوطه تسیلم و موافقت گروه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده کسب گردد. موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده با درخواست مرخصی دانشجو مشروط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از نظر سنوات با مشکلی مواجه نشود.
3- چنانچه درخواست حذف ترم دانشجویان شبانه، قبل از موعد حذف و اضافه وصول گردد، صرفاً شهریه ثابت را پرداخت خواهند کرد ولی اگر درخواست حذف ترم ایشان بعد از موعد حذف و اضافه وصول گردد، علاوه بر شهریه ثابت، باید شهریه متغیر واحدهای اخذ شده را نیز پرداخت نمایند.
4- عدم مراجعه دانشجو بدون عذر موجه در یک نیمسال تحصیلی، به منزله انصراف دانشجو از ادامه تحصیل می باشد. در موارد استثناء که دانشجو عدم مراجعه خود را موجه می¬داند، باید دلایل و مدارک خود را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به تحصیلات تکمیلی دانشکده تسلیم نماید. در صورت تأیید موجه بودن عدم مراجعه دانشجو توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات برای وی محسوب می¬شود.

ماده 14- انصراف، اخراج و ترک تحصیل

دانشجو می تواند به هر دلیل از تحصیل اعلام انصراف نماید. در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به مؤسسه تسلیم نماید، چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد، آن مؤسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می نماید.
تبصره 1- دانشجوی انصرافی یا اخراج از تحصیل (مشروطی دو نیمسال، سنوات بیش از حد مجاز) موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید.
تبصره 2- دانشجوی انصرافی یا اخراج از تحصیل می¬تواند در صورت تسویه حساب کامل با مؤسسه مجدداً در آزمون شرکت نماید.

ماده 15- طول دوره
طول مدت دوره در هر سه شیوه حداکثر 2 سال مشتمل بر 4 نیمسال تحصیلی است.
تبصره – در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از 5/2 سال تجاوز نماید.
تبصره های الحاقی
1- تمدید سنوات نیمسال پنجم با تأیید گروه آموزشی مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده صورت میگیرد.
2- دانشجویی که از سنوات تحصیلی خود (حداکثر 5/2 سال) استفاده نموده در صورتی که در موعد حذف و اضافه نیمسال بعد، از پایان نامه خود دفاع نماید، برای نیمسال مذکور نیازی به تمدید سنوات و انتخاب واحد نخواهد داشت.
3- دانشجو ملزم است حداکثر 3 ماه پس از دفاع، اصلاحات مورد نظر هیأت داوران را در پایان نامه خود اعمال و به تأیید استاد راهنما برساند. در غیر این صورت نمره پایان نامه دانشجو پس از پرداخت شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی دانشجوی کارشناسی ارشد نوبت دوم (شبانه) ثبت و به وی مجوز تسویه حساب داده خواهد شد. تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، زمان جلسه دفاع وی می¬باشد.

ماده 16- انتقال، تغییر رشته و مهمان
انتقال و تغییر رشته در هر سه شیوه دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.
تبصره 1– انتقال از دوره شبانه به روزانه، نیمه حضوری و مجازی به حضوری اعم از (روزانه و شبانه) و از
دانشگاه های غیردولتی به دانشگاه های دولتی ممنوع است.
تبصره 2– انتقال از یک شیوه به شیوه دیگر با رعایت سنوات دوره در اختیار مؤسسه آموزش عالی است.
تبصره 3– هر دانشجو در هر سه شیوه کارشناسی ارشد می تواند حداکثر دو نیمسال را با موافقت مبدآ و مقصد به عنوان مهمان بگذراند.

ماده 17- معادل سازی دروس در دوره کارشناسی ارشد با نظر گروه آموزشی و با شرایط زیر امکان پذیر است.
الف- پذیرش وی برای ورود به دوره مورد تأیید وزارت باشد.
ب- مؤسسه قبلی دانشجو در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت باشد.
ج- سرفصل دروس گذرانده دانشجو براساس برنامه های مصوب شورای برنامه ریزی باشد.
تبصره  الحاقی
دروسی در دوره کارشناسی ارشد قابل معادل سازی است که با نمره 16 یا بالاتر گذرانده شده باشند.

ماده 18- استاد راهنما
استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد شیوه آموزشی- پژوهشی و پژوهشی به پیشنهاد دانشجو و با موافقت یکی از اعضای هیأت علمی با مرتبه حداقل استادیاری و تأیید شورا تعیین می شود.
تبصره– چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب می¬شود، به جای شرط استادیاری داشتن مدرک دکتری الزامی است.
تبصره های الحاقی
1- استاد راهنما حداکثر تا پایان دی ماه، به پیشنهاد دانشجو و با موافقت عضو هیأت علمی و تأیید گروه و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین می شود.
2- حداکثر یک عضو هیأت علمی با مرتبه حداقل استادیاری به طور مشترک با تایید گروه و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی می تواند راهنمایی پایان نامه دانشجو را بر عهده بگیرند.
3- شرط راهنمایی اولین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، مرتبه استادیاری و حداقل یک سال سابقه تدریس در دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی  با مرتبه استادیاری می باشد.
4- انتخاب عضو هیأت علمی خارج از دانشگاه به عنوان استاد راهنمای مستقل ممنوع می¬باشد.

ماده 19- استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از تأیید شورای گروه از اعضای هیأت علمی داخل یا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب می شود.
تبصره های الحاقی
1-  حداکثر یک عضو هیأت علمی با مرتبه حداقل استادیاری می تواند به عنوان استاد مشاور پایان نامه تعیین شود. در شرایط استثنایی می¬توان از کارشناسان  مجرب  با مدرک حداقل کارشناسی ارشد و واجد شرایط، با تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به عنوان استاد مشاور استفاده کرد.
2-  استاد راهنما حداکثر تا 6 ماه قبل از دفاع دانشجو می تواند نسبت به معرفی یا تغییر مشاور یا مشاوران پایان نامه، با تأیید شورای تحصیلات تکمیلی گروه، اقدام نماید.

ماده 20- ارزشیابی پایان نامه
الف- نمره از 19 تا 20 :  عالـی
نمره از 18 تا 99/18 : بسیار خوب
نمره از 16 تا 99/17 :  خوب
نمره از 14 تا 99/15 : قابل قبول
ب- نمره کمتر از 14: غیرقابل قوبل
تبصره– چنانچه ارزشیابی پایان نامه غیر قابل قبول باشد، دانشجو مجاز است حداکثر یک نیمسال در مدت مجاز تحصیل در جلسه دفاعیه شرکت و مجدداً از پایان نامه دفاع کند. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیل محروم می شود.
تبصره های الحاقی
1- دانشجو موظف است حداکثر تا پایان نیمسال دوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب، به تصویب گروه رسانده و به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نماید.
2- دانشجو از زمان انتخاب پایان نامه تا نیمسالی که از آن دفاع می کند، موظف است طبق تقویم دانشگاه، در نیمسال های بعد برای آن ثبت نام و ادامه پایان نامه صفر واحدی را انتخاب نماید. در این صورت نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی که از آن دفاع خواهد کرد در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات منظور خواهد شد.
3- اصلاح کلی عنوان پایان نامه حداکثر تا شش ماه قبل از دفاع و اصلاح  جزئی، حداکثر تا یک ماه قبل از دفاع با تائید گروه آموزشی و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی مجاز است.
4- ارزشیابی پایان نامه دانشجو (تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه) به شرطی مجاز است که نمرات تمامی دروس دانشجو در کارنامه کامل وی ثبت شده باشد و دانشجو هیچگونه مشکل آموزشی به لحاظ سنوات، دو بار مشروطی و سایر موارد نداشته باشد.
ماده 21- به دانشجوی کارشناسی ارشد که به هر دلیل از تحصیل باز می ماند، فقط یک گواهی که دانشجو چه دروسی را در چند واحد و با چه نمره ای گذرانده است، اعطا می شود.

ماده 22- ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می شود.

ماده 23- ترکیب هیأت داوران براساس دستورالعمل شورا است.

تبصره های الحاقی
1- ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه دانشجو شامل:
-    استاد(ان) راهنما
-    مشاور
-    دو نفر داور با مرتبه حداقل استادیاری
-    ناظر تحصیلات تکمیلی دانشکده (بدون حق رأی)
2- نحوه تعیین داوران پایان نامه
الف) دوره¬های کارشناسی ارشد تازه تأسیس تا دو دوره موظف هستند حداقل از یک داور خارجی استفاده نمایند و پس از آن در صورتیکه حداقل 5 عضو هیأت علمی با مرتبه استادیاری یا بالاتر، در گروه وجود داشته باشد، می توانند هر دو داور را از داخل تعیین نمایند.
ب) انتخاب داوران متناسب با تخصص و گرایش مربوطه صورت گیرد.
ج) استاد راهنما، بیش از دو نفر را به عنوان داور معرفی و شورای گروه آموزشی نفرات منتخب را جهت تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده معرفی می نماید
3- جلسه دفاع با حضور استاد راهنما، داوران پایان¬نامه و ناظر تحصیلات تکمیلی رسمیت می¬یابد.
4- در صورتیکه استاد راهنما به دلایل موجه نظیر شرکت در دوره، فرصت مطالعاتی در جلسه حضور نیابد، یک عضو هیأت علمی همکار در همان گرایش می¬تواند با وکالت کتبی از استاد راهنما به جای او با حق رأی در جلسه دفاع شرکت نماید.

ماده 24- گواهینامه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد به هر سه شیوه (آموزشی- پژوهشی، آموزشی و پژوهشی) ارزش یکسانی داشته و می توانند در دوره تحصیلی بالاتر ادامه تحصیل دهند.

ماده 25- تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد در هر سه شیوه (آموزشی- پژوهشی، آموزشی و پژوهشی) برحسب رشته حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است.

الف- شیوه آموزشی- پژوهشی
ماده 26- تعداد واحد پایان نامه در این شیوه حداقل 4 و حداکثر 6 واحد درسی برای همه رشته¬ها و براساس برنامه مصوب می باشد.

ماده 27- پایان نامه
دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد یا اساتید راهنما و تأیید گروه مربوط انتخاب نماید. موضوع پایان¬نامه پس از تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می¬یابد.

ب- شیوه آموزشی
ماده 28- در این شیوه تمامی دوره به صورت واحدهای درسی بدون پایان نامه خواهد بود که گذراندن حداقل 2 و حداکثر 4 واحد سمینار (تحقیق و تتبع نظری) الزامی است.

ج- شیوه پژوهشی
ماده 29- این شیوه پذیرش برای مؤسسات پژوهشی بوده و در مورد مؤسسات آموزشی منوط به تأمین کل هزینه ها (انجام تحقیق و حق الزحمه پایان نامه) از محل درآمدهای اختصاصی طرح پژوهشی کاربردی استاد راهنما قابل اجرا می باشد.

ماده 30- دانشجو طی نیمسال اول موظف است موضوع پژوهش خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه انتخاب نماید.

ماده 31- تعداد واحدهای درسی در این شیوه 6 تا 10 واحد است و دانشجو می تواند همزمان با واحدهای آموزشی، واحدهای پژوهشی خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه انتخاب نماید.

ماده 32- حضور و غیاب دانشجو در مرحله پژوهش در این شیوه با نظر استاد راهنما و تأیید گروه و براساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمایی صورت می¬پذیرد.

ماده 33- روند پیشرفت پژوهش دانشجو در هر نیمسال با حضور استاد راهنما، نماینده تحصیلات تکمیلی مؤسسه و یک نفر از اعضای هیأت علمی متخصص به انتخاب مدیر گروه ذیربط، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
تبصره  1– کل واحدهای پایان¬نامه در این شیوه به سه نیمسال تقسیم شده و دانشجو در هر نیمسال یک سوم (3/1) آنها را تحت عنوان بخش اول پایان¬نامه اخذ می¬نماید.
تبصره 2– حداقل نمره قبولی پس از داوری روند پیشرفت پژوهش دانشجو در هر نیمسال نمره 14 است.
تبصره 3– چنانچه نمره پیشرفت پژوهشی دانشجو در هر ارزیابی کمتر از 14 باشد، وی در آن نیمسال مشروط تلقی می شود.

ماده 34- ارزیابی نهایی در این شیوه، دفاع از پایان¬نامه است که در آخرین مرحله تحصیل دانشجو انجام می شود.

سایر مقررات:
ماده 35- اجرای هر یک از شیوه ها «آموزشی- پژوهشی»، «آموزشی» و «پژوهشی» در دوره توسط مؤسسه با مجوز از شورای گسترش آموزش عالی مجاز است.

ماده 36- در مواردی که آیین¬نامه ساکت است، تصمیم گیری بر عهده شورا می باشد.

ماده 37- آیین نامه دربرگیرنده اصول و ضوابط کلی دوره کارشناسی ارشد به سه شیوه اجرایی می باشد و مؤسسه موظف است دستورالعمل اجرایی آن را در چارچوب آیین¬نامه تدوین و پس از تصویب در شورا اجرا کند.

ماده 38- تفسیر آیین نامه بر عهده معاونت آموزشی وزارت است و در صورت بروز ابهام، نظر معاونت مذکور مورد استناد قرار خواهد گرفت.

ماده 39- آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در 39 ماده و 19 تبصره در جلسه 703 مورخ 7/10/87 شورای برنامه ریزی آموزش عالی به تصویب وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از نیمسال اول تحصیلی 89-88 به مدت سه سال قابل اجراست که پس از مدت مذکور با ارزیابی از خروجی های دوره و در صورت موافقت تمدید خواهد شد. با ابلاغ این آیین نامه، کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن ملغی اعلام می شود.

دسترسی سریع
صفحه اصلي|راهنمای تلفن|پرسش های متداول
آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم | تلفن: 38411000 - 081 | فکس: 38380520 - 081 | ایمیل: info@hut.ac.ir | صندوق پستی: 579 -65155 | کدپستی: 3733-1-65169
Copyright 2013   www.hut.ac.ir    , All rights reserved                                     اخبار